Evrim Aldatmacası

< <
4 / total: 24

Dünyadaki Rahmani Güçler ve Karşısındaki Şer Odakları

İyilerle Kötülerin Mücadelesi Tarihin Her Döneminde  Devam Etmiştir

Allah Kuran ayetleriyle, tarihin başlangıcından bu yana, hep iki karşıt gücün bir mücadelesi olduğunu haber vermiştir: 'Deccaliyet' ve 'Mehdiyet'...

Bir tarafta dönemin 'hidayet önderi' yani 'Mehdi' si olan kişi, diğer tarafta ise o devirde 'küfrün önderliğini yapan, zulmü organize eden Deccali' vardır.

İçinde yaşadığımız bu dönemde Deccaliyet, 'tüm dünya derin devletlerinin liderliğini yapan Dünya Derin Devleti' tarafından organize edilen bir güçtür. Tarihte ise bu güç, hep farklı Deccallerin kontrolünde olmuştur. Deccaliyet, Hz. İbrahim (as) devrinde Nemrut, Hz. İsa (as) döneminde Roma Yönetimi, Hz. Musa (as) döneminde ise Firavun tarafından organize ediliyordu. Dolayısıyla her devirde bu derin devletler varlığını sürdürmüştür.

İşte bu derin devletler, tüm fikir sistemini, hareket tarzını, stratejisini, eylem kararlarını ve ilhamını şeytandan alır. Bunun sonucunda da 'kendi asrının Deccaliyeti' olarak ortaya çıkar ve 'kendi asrının Mehdiyetiyle' mücadele eder. Örneğin Nemrut devrinin Mehdi'si, Hz. İbrahim (as), Roma devrinin Mehdi'si ise, İsa Mesih (as)'dı. Nemrut'un Derin Devleti de, Roma Derin Devleti de, Mehdiyet'e karşı galip gelebilmek için şeytandan aldıkları ilham ile hareket ediyorlardı. Firavun devrinin Mehdi'si ise, Hz. Musa (as)'dı; Firavun tüm gücüyle ve imkanlarıyla ona karşı mücadele ediyordu. Ahir Zamanda da Deccaliyetin kontrolündeki Dünya Derin Devleti'nin karşısında olan Rahmani güç ise Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen ve 'Hatem-ül Veli', yani 'en son ve en büyük veli' olan Hz. Mehdi (as)'dır.

Ahir Zamanı yaşadığımız şu dönemde halihazırda dünyada 'dört ayrı kuvvet topluluğu' vardır:

1- Hz. Mehdi (as) ve Kuran'da mehdi talebeleri olduğuna işaret edilen Kehf Ehli,

2- Ahir zamanda ikinci kez yeryüzüne geleceği bildirilen Hz. İsa (as) ve Kehf kıssasında İsa Mesih (as)'ın talebeleri olduğuna işaret edilen Ashab-ı Rakim,

3- Hz. Hızır (as)

4- Deccaliyet.

Bu 4 kuvvetten Hz. Hızır (as), gizli ve açık yaptığı faaliyetlerle Mehdiyet'e destek verir ve güçlendirir. Hem Hz. İsa (as)'a hem de Hz. Mehdi (as)'a yardım eder ve onların işlerini kolaylaştırır. Ancak Hızır (as) bazen de, zahiren Deccaliyete yardım eder gibi görünür. Oysa bu yönlendirmelerin hepsi, aslında İslam'a fayda vermek ve Deccaliyeti, Mehdiyet karşısında mağlup olmaya itmek için yapılan eylemlerdir.

Tüm Rahmani ve şeytani güç odaklarını yaratan ise Allah'tır. Kainatta Allah'tan başka bir kuvvet ve güç yoktur. Dünyadaki tüm olaylara, tüm insanlara hükmeden Allah'tır. Allah dünyada insanların imtihan olmaları için 'iyileri' ve 'kötüleri' yaratmıştır. Bu gerçeği bilmeyen kimi insanlar bu güç odaklarının, Allah'tan bağımsız ve müstakil hareket ettiklerini sanabilirler. Oysaki bu yalnızca bir aldatmacadır. İstisnasız her biri Allah'ın kontrolünde olan ve Allah dilemedikçe hiçbir şeye güç yetiremeyecek varlıklardır.

Ve Allah Kuran'da, "Ben galip geleceğim ve elçilerim de" (Mücadele Suresi, 21) demiştir. Allah'ın sözünü değiştirebilecek başka hiçbir güç yoktur. İşte Allah, bu galibiyet ve hakimiyete elçilerini vesile edeceğini bildirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz Ahir Zamanda, Allah'ın, "Hadi" ismini tecelli ettirerek 'insanları hidayete yöneltmekle görevlendirdiği', 'Hatem-ül Veli' (yani, Ahir Zamanda gelecek olan en son ve en büyük evliya) kıldığı kişi de 'Hz. Mehdi (as)' dır. Hz. Mehdi (as), Allah'ın hidayet elçisi olarak, Deccaliyetin, derin devletlerin ve münafıkların tüm inkarcı düşünce ve sistemlerine karşı fikren galip gelecek; dünyaya İslam'ı, Kuran ahlakını, sevgi ve barışı hakim edecektir.

Her Devrin Deccaliyet Sistemi; Şeytan, Dünya Derin Devletleri ve İnkar Edenlerin Kirli İttifaki İle Ortaya Çikar

Kötülüğün kaynağı olan Deccaliyetin karşısında, iyiliğin savunucusu olan Mehdiyet'e dayalı bir 'güç ittifakı' vardır. Hz. İsa (as) ve arkadaşları, Hz. Mehdi (as) ve talebeleri ve Hz. Hızır (as), yaptıkları ayrı ayrı faaliyetlerle 'Deccaliyete karşı', 'haktan yana bir mücadele' verirler. Deccaliyet de aynı şekilde, Mehdiyet'e karşı yürüttüğü şeytani mücadelesinde bazı gruplarla ittifak eder. Deccaliyetin bu kirli ittifakının başında 'şeytan' yer alır. O devrin Deccalini yöneten ve yönlendiren, bu Deccali hareketin başında bulunan, lider konumundaki varlık 'şeytan'dır. Deccaliyet, fikir sisteminin tüm talimatlarını ve eylemleri için gereken tüm emirleri şeytandan alır.

Deccaliyetin başında ise mutlaka 'lider konumunda bir kişi' vardır. Bu şahıs her dönemde değişir ve biri öldüğünde yerine bir başkası geçer. Bu kişi, aynı zamanda da 'şeytan ile bağlantıyı kuran kimse' dir ve şeytandan doğrudan talimat alır. Şeytan, ona ne yapması gerektiği konusunda yol gösterir. 'Dinsiz ideolojilerin ve sapkın fikri akımların oluşturulmasında, bir yerde zulüm yapılması kararı verilmesinde, bir bölgede savaş çıkartılmasında, bir yerin bombalanmasında, toplu katliamlar yapılıp cinayetler işlenmesinde' şeytan hep bu kişiye doğrudan talimat verir.

Bütün bu Deccaller, aynı zamanda da 'akıl hastaları' ve 'dünyanın en büyük seri katilleri' dir. Şeytan, dünya derin devletlerinin başında bulunan bu şahıslara, "Şurada yaşayan bütün insanları, bütün çocukları öldüreceksin" gibi emirler ilham ederek onları bu yönde yönlendirir. Bu şahıslar da, tıpkı 'akıl hastalarında ve seri katillerde olduğu gibi', şeytandan aldıkları bu 'katliam emirlerini' yerine getirirler. Örneğin şu an Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Afganistan'da ve dünyanın daha birçok yerinde, derin devletlerin seri katillerinin emirleriyle bu tarzda seri cinayetler işlenmekte; oluk oluk Müslüman kanı akıtılmaktadır. İşte tüm bunlar; bütün bu katliamlar, doğrudan şeytanın emriyle ve Deccaliyetin uygulamasıyla gerçekleştirilen eylemlerdir. Şeytan, derin devletleri yöneten Deccallere, "İslam'ı yeryüzünden kaldıracaksın, Mehdiliğinden şüphelendiğin herkesin üstüne gideceksin, kan dökeceksin" gibi talimatlar vererek bu dehşet ortamını hazırlamaktadır.

Hz. Musa (as) döneminde, Firavun da şeytandan aldığı benzer bir emri yerine getirmiştir. O dönemde, 'belirli bir süre içinde doğan çocuklardan birinin dönemin Mehdi'si olacağı ' ihtimalinden bahsedildiği için, Firavun Mısır'daki tüm erkek çocuklarının öldürülmesi emrini vermiş ve hepsini şehit etmiştir.

Şeytanın, tüm bu yönlendirmeleriyle amaçladığı ise, kendince bütün insanların da kendisi gibi olduğunu göstermektir. Hedefi, 'insanlar hakkındaki teşhisinin' Allah'ın sözünden daha doğru olduğunu ispatlamayı başarabilmektir (Allah'ı tenzih ederiz). Ancak elbette ki, Allah'ın Kuran'da da bildirdiği gibi, şeytan bu sözünde haksız çıkacak ve samimi Müslümanlara etki edemeyecektir.

Şeytan, cinayet işlemeye ve her türlü sapkınlığa bağımlı, akılsız, züppe, isyankar, tartışmacı ve manyak ruhlu bir mahluktur. Firavunlar, Nemrutlar ve Deccaller de onun emirleri doğrultusunda hareket ettikleri için, 'onlar da şeytan ile aynı anormal karakteri' gösterirler. Dolayısıyla tüm Deccaller de, aynı şeytan gibi, 'şizofren bir ruha sahiptirler'.

Deccal ve diğer derin devlet üyeleri, karanlık işlerini yürüttükleri merkezlerinde, şeytandan aldıkları talimatlar doğrultusunda 'nerede cinayet işlenecek, nerede savaş çıkarılacak, hangi ülke yıkılacak', her birini tek tek planlayıp uygulamaya başlarlar.

Dünya derin devletlerinin, şeytandan aldıkları talimatları uygulama planları yaptıkları bu toplantılara Hz. Hızır (as) da gizlice katılır. Hz. Hızır (as) bu şeytani yapılanmaya karşı Hz. Mehdi (as)'ın safında yer alır. Mehdiyet'e destek sağlayacak bilgileri toplamak amacıyla bu toplantılarda bulunur ve Hz. Mehdi (as)'a yardım eder.

Dünya çapında insanları helaka sürükleyen, birbirlerine düşüren, savaş ve çatışmaları körükleyen Marksizm, faşizm gibi tüm dinsiz ideolojilerin ortaya atılması gibi faaliyetler de, yine hep şeytanın yönetimindeki bu inkarcı kadrosuyla gerçekleştirilir. Bunun sonucunda da dünya çapında büyük felaketler, korkunç katliamlar organize edilir, sel gibi insan kanı akıtılır. İşte tüm bunlar, bu şeytani yapılanmanın sinsi planlarının birer sonucudur.

Derin dünya devletlerinin başındaki Deccaller, tarihin her döneminde aynı planı uygulamaya geçirmeye çalışırlar. Bu ise, tüm bunların tek bir merkezden yönetildiğini açıkça ortaya koyar. Tarihteki tüm derin devletler, blok olarak hep şeytanın emrindedir. Şeytan tek bir merkezden hepsini, aynı amaç doğrultusunda toplu olarak yönlendirmektedir. Tarihin başlangıcından bu yana uygulanan aynı plan, bugün de hala aynı merkezden idare edilmektedir. Müslüman dünyasını ve özellikle de Hz. Mehdi (as)'ın çıkış yeri olan Türkiye'yi bölüp parçalamayı ve dünyaya egemen olmayı amaçlayan bu planın uygulayıcısı da yine 'şeytan'dır.

Ne var ki aleyhte organize edilen tüm bu planlar ve organizasyonlar, en sonunda Hz. Mehdi (as)'ın çıkmasına vesile olur. Çünkü şeytan şeytanlığını yaptığında, -istese de istemese de- Hz. Mehdi (as)'a hizmet etmiş olur. Derin devletler de -isteseler istemeseler de-, aleyhte yaptıkları her eyleme rağmen, Hz. Mehdi (as)'a hizmet etmiş olurlar.

Allah Hz. Mehdi (as)'ı, dünyadaki zulmü, acı ve sıkıntıları ortadan kaldıracak bir 'kurtarıcı' olarak görevlendirmiştir. Dolayısıyla Deccaliyetin neden olduğu bu dinsizlik, inkar ve zulüm ortamı, Hz. Mehdi (as)'ın gelişini hızlandırmaktadır. Deccaliyetin faaliyetleri, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışına vesile olacak ve Hz. Mehdi (as), Deccaliyet'in yaptığı tahribatı kökten temizleyerek tüm dünyada samimi imanı, güzel ahlakı, huzur ve mutluluğu hakim kılacaktır. Ve işte yaşanacak bu güzel sonuç, 'tüm gücün Allah'ta olduğunu; şeytanın ve kirli yapılanmasının eninde sonunda yıkılıp yok olmaya mahkum olduğunu' tüm insanların anlamasına vesile olacaktır.

 

4 / total 24
Harun Yahya'nın Münafığın Derin Karanlığı kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top